Przejdź do:   Zyta Gilowska   /   Jan Rejczak   /   Antoni Pietkiewicz   /   Marek Walczak   /   Paweł Banaś   /   Intern@uci z forów

 

  

Zdjęcia grobu śp. Tadeusza Wydry:

 

        

 

 

 

Zyta Gilowska

__________________________________________________________________________________

Pożegnanie śp. Tadeusza Wydry jest bolesne i pełne smutku. 
Wszyscy wiemy jak heroicznie walczył z okrutną chorobą oraz jak odważny był w tej walce.

Wiemy też, że znakomicie zarządzał zasobami państwowymi w różnych instytucjach. Wiemy, że był w tej pracy rzetelny, skromny i uczciwy.
Powie ktoś - a cóż to takiego? Dobrze organizować, pilnować przed złodziejstwem i chronić przed marnotrawstwem?
Odpowiedź jest prosta. Gdyby to była postawa wygodna i przyjemna to byłoby powszechna. A przecież nie jest. Coraz też rzadziej mówimy
o służbie cywilnej, której wiernym orędownikiem był Dyrektor Tadeusz Wydra.

Śp. Tadeusz Wydra doskonale wiedział, że służba Rzeczpospolitej nie redukuje się do wydawania zarządzeń.
Wiedział, że chodzi o dużo więcej - o ochronę substancji Państwa Polskiego w każdym wymiarze, także materialnym.
Może się przekonać każdy, kto widzi siedzibę Ministerstwa Finansów. Budynek główny tego resortu został oczyszczony z wieloletniego brudu właśnie pod czujnym nadzorem Tadeusza Wydry - ówczesnego Dyrektora Generalnego.

Uważam śp. Tadeusza Wydrę za wybitnego sługę naszej Ojczyzny. Wszędzie, gdzie pracował - poszukiwał ładu, strzegł i ochraniał.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.

 

Jan Rejczak

__________________________________________________________________________________

Tak się złożyło, że przez długie lata byłem w Jego pobliżu, i miałem szczęście z Nim współpracować. Tadeusza Wydrę poznałem jako studenta Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Był wielką osobowością, bardzo dobrym studentem na Wydziale Transportu, specjalizował się
w dziedzinie sterowania ruchem kolei. Utalentowany sportowiec - siatkarz, związanym później z Klubem Czarni Radom. Z przekonaniem, aktywnie uczestniczył w działalności Duszpasterstwa Akademickiego. W kwietniu 1981 roku witał w imieniu młodzieży akademickiej nowego Biskupa Sandomierskiego Edwarda Materskiego, podczas ingresu w Radomiu.
W maju 1981 roku, po zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, Tadeusz Wydra był wśród inicjatorów zorganizowania polowej Mszy Świętej na terenie osiedla akademickiego; uroczystość ta zgromadziła tłumy młodzieży i pracowników uczelni. Współpracował z radomską Solidarnością przy organizacji obchodów V rocznicy Protestu Radomskich Robotników w Czerwcu 1976 roku i z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów.

Po wprowadzeniu stanu wojennego jest obecny na konwersatoriach akademickich. Jest blisko ludzi pokrzywdzonych i odważnie wspomaga prace Biskupiego Komitetu Pomocy osobom internowanym i więzionym za przekonaniu. Równocześnie włącza się w działalność Klubu Inteligencji Katolickiej, organizuje Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej Radomiu. Do końca życia uczestniczy w pracach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Radomskiej oraz Środowiska „Inicjatywa”.
W 1988 roku porywa Go nurt przemian demokratycznych w Polsce. W marcu 1989 roku powstaje w Radomiu Komitet Obywatelski Ziemi Radomskiej, jako szeroka płaszczyzna spotkań ludzi i środowisk, wywodzących się z ruchu niepodległościowego i solidarnościowego. Tadeusz Wydra jest jego członkiem. Angażuje się w wielkie dzieło odbudowy samorządu w naszej Ojczyźnie. Bierze czynny udział w wyborach 1990 roku; mieszkańcy Radomia powierzają mu mandat radnego.

W tym samym roku Tadeusz Wydra zgodził się na zatrudnienie w administracji wojewódzkiej. Praca w administracji stała się Jego nowym powołaniem, poświęcił się jej całkowicie. Był wzorem urzędnika, kompetentnego, sprawnie podejmującego odpowiedzialne decyzje, lojalnego
o nieskazitelnym charakterze. Został dyrektorem Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu. Miał charyzmat do synchronizacji skomplikowanych przedsięwzięć organizacyjnych i logistycznych. Wielką skutecznością wykazał się podczas wielomiesięcznych przygotowań do wizyty Papieża Jana Pawła II w Radomiu, 4 czerwca 1991 roku. W trakcie III kadencji Sejmu RP, w latach 1997 - 2001, współpracuje z sejmową Komisją Administracji
i Spraw Wewnętrznych. Jego opinie i konsultacje mają istotny wpływ na kształt Ustawy o służbie cywilnej.
W 1998 roku Tadeusz Wydra kandyduje z listy Akcji Wyborczej Solidarność do samorządu wojewódzkiego i zostaje radnym powstającego wówczas Województwa Mazowieckiego. W trakcie kadencji zrzekł się mandatu, ponieważ powrócił do służby cywilnej. Został Dyrektorem Generalnym
w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Pracował w wielu centralnych instytucjach państwowych, w Urzędzie Służby Cywilnej,
w Ministerstwie Finansów, jako dyrektor generalny, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Tadeusz Wydra był szczególnie wrażliwy na problemy ubóstwa inwestycyjnego i infrastrukturalnego Radomia i Ziemi Radomskiej. Trudno oszacować dokładnie, ale to Jego konsekwentne starania i ciężka praca zaowocowały między innymi uruchomieniem w Radomiu Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, budową nowych obiektów dla Urzędu Dozoru Technicznego, połączeniem drogą szybkiego ruchu Radomia z Warszawą. W kontekście ożywienia przemysłu i strategicznego rozwoju miasta, szczególnego pochylenia wymaga Jego praca
w Miejskiej Agencji Rozwoju Radom 2001, do powołania której namówił radomski samorząd. W 2004 Rada Miejska w Radomia nadała Papieżowi Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Radomia. Trzeba pamiętać, że to właśnie Tadeusz Wydra zaproponował, aby w uroczystości wręczenia tego Tytułu Papieżowi w Watykanie, wzięła udział nie tylko delegacja władz Radomia, ale również samorządowcy ze swoimi rodzinami,
z kilkudziesięciu gmin Ziemi Radomskiej. I tak się stało!

Tadeusz Wydra nigdy nie łączył swej służby w administracji publicznej z działalnością partyjną. Był wielkim orędownikiem administracji służącej wszystkim obywatelom i pomnażającej wspólne dobro ponad podziałami. Ta konsekwencja, prawość i szlachetność była przyczyną Jego trudności i dymisji w kilku urzędach, kiedy zmieniający się po wyborach decydenci, nie dbali o merytoryczny dobór kadr i lekceważyli apolitycznych urzędników korpusu służby cywilnej.
Jako obywatele Miasta Radomia i Ziemi Radomskiej, świadomi wielkiej straty dla wszystkich, którzy znali Tadeusza Wydrę, bądźmy wdzięczni za dar Jego życia i służby dla nas, dla samorządu, dla Polski!

 

Antoni Pietkiewicz

__________________________________________________________________________________

Zmarły Pan Tadeusz Wydra w latach 1999 - 2001 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, który realizował zadania Wojewody Mazowieckiego. Miałem zaszczyt pełnić w tych latach funkcję Wojewody Mazowieckiego.

Głównym zadaniem administracji rządowej w województwie w tym czasie była integracja administracji w nowo utworzonym 1.01.1999 województwie mazowieckim polegająca na zbudowaniu całkowicie nowego aparatu administracyjnego na bazie zaplecza kadrowego i materialnego pozostającego w dyspozycji Wojewody po likwidacji z dn 31.12.1998 pięciu województw istniejących na terenie Mazowsza dotychczas.

To nietypowe i wyjątkowo trudne zadanie powierzyłem Panu Tadeuszowi Wydra, który podjął je z niezwykłym entuzjazmem i pełną świadomością wielkiej odpowiedzialności za bezkonfliktowe przeprowadzenie tej pod każdym względem wyjątkowej operacji.

Przez cały okres 3-letniej kadencji wdrażania reformy administracyjnej Pan Tadeusz Wydra angażował całą swoją pomysłowość, zupełnie nie spotykaną energię i prawdziwy talent godzenia interesów grupowych z nadrzędnym interesem nadrzędnym Państwa i Rządu RP stworzenia sprawnej administracji rządowej w terenie. Świadom konieczności decentralizacji i dekoncentracji władzy administracyjnej potrafił dla tych idei
i konkretnych zadań związanych z ich wdrażaniem przekonać służby administracji rządowej, która mimo świadomości zagrożenia chociażby utratą pracy sprawnie przekazała zadania nowopowstałym: samorządom powiatowym i samorządowi wojewódzkiemu.

Pan Tadeusz Wydra potrafił umiejętnie kosztem  niekiedy wielogodzinnego i wielotygodniowego wysiłku poza rutynowymi obowiązkami Dyrektora Generalnego godzić spory na linii administracja rządowa - samorządy oraz doprowadzić do samoograniczenia roszczeń samorządów. To wielka zasługa w budowaniu demokratycznych relacji między ośrodkami władzy w państwie. Pan Tadeusz Wydra był człowiekiem zgody
i konsensusu jego osobiste ponad przeciętne zaangażowanie w pracę zaowocowało wzorowym przeprowadzeniem najważniejszego etapu reformy administracyjnej w Województwie Mazowieckim w największej i najważniejszej dla powodzenia procesu wdrożenia reformy administracyjnej jednostce administracyjnej.

Doceniając pracę i sukcesy, kompetencje i kreatywność oraz takie cechy jak uczciwość, rzetelności konsekwencja w realizacji wyznaczonych celów Premier Jerzy Buzek zwrócił się o oddelegowanie Pana Tadeusza Wydry do Kancelarii Premiera w celu wsparcia Służb Premiera we wdrażaniu reformy administracji na szczeblu centralnym.

 

Marek Walczak

__________________________________________________________________________________

Żegnamy Tadeusza Wydrę, wspaniałego człowieka, który osiągnął ślad na każdej instytucji, w której pracował, i w sercu każdego, z kim zetknął go los.

W czasie 5 lat pracy w Urzędzie Dozoru Technicznego Tadeusz Wydra przyczynił się do zainteresowania problemami bezpieczeństwa technicznego wielu osób i instytucji. Bywało, że powołanie się na poparcie Tadeusza zastępowało długie przekonywanie do proponowanych rozwiązań. Tadeusz nie stawał po stronie działań wątpliwych etycznie.

Tadeusz, chociaż nie mówiłeś tego głośno, Twoją pasją było obcować z ludźmi i poznawać ludzkie charaktery. Miałeś do ludzi słabość, oni szukali
u Ciebie rady i pocieszenia. Dla wielu z nas byłeś powiernikiem nie szczędzącym pomocy. Uczyłeś nas wzajemnego szacunku i wyrozumiałości dla ludzkich słabości. Byłeś chodzącą encyklopedią wiedzy ludziach, z którymi spotykałeś się choć jeden raz w życiu. Najchętniej cytowałeś z tej Twojej skarbnicy życzliwe wpisy, po to, aby pomóc tym, którzy byli w potrzebie. Ty szanowałeś wszystkich ludzi, starałeś się odnajdować
w ludziach każdą, najmniejszą nawet dobrą cechę.

Zaimponowałeś nam swoją niezłomną postawą wobec  okrutnej choroby. Dawałeś wszystkim przykład, jak można godnie i konsekwentnie wypełnić swoje obowiązki do końca swoich dni życia. Wzruszający był czas Twojego wyciszenia, który poświęciłeś Kochającej Cię Rodzinie, a Rodzina
w całości poświęciła go Tobie. Dla Was wszystkich był to czas bardzo trudny, ale zarazem bardzo piękny.

Jestem przekonany, że chciałbyś, aby Małgosia i dzieci właśnie tak zapamiętały Pożegnanie z Tobą.

Tadeuszu, podziwialiśmy Cię za heroizm w godzeniu się z wyrokami losu. W pamięci naszej pozostaniesz jednak przede wszystkim prawym
i niezwykle ciepłym Człowiekiem, przykładnym mężem, ojcem, bratem, szefem i podwładnym.

Byłeś i będziesz wzorem dla tych, których wychowywałeś i których dalszy los tak wiele dla Ciebie znaczył.

Przygotowałeś nas wszystkich do tego rozstania, uważałeś je za naturalną kolej rzeczy. Trudno z tym się pogodzić, ale spełniając Twoją wolę zawsze będziemy pogodnie wspominać wspólnie przeżyte chwile.

Za swoją wzorową pracę w organach dozoru technicznego Dyrektor Tadeusz Wydra odznaczony został odznaką „zasłużony dla dozoru technicznego”.

Żegnając naszego zmarłego Tadeusza, łączymy się w żalu z Jego bliskimi: z małżonką Małgosią, synami Bartkiem i Robertem oraz ich małżonkami Malwiną i Pauliną.

Wszyscy pozostajecie członkami wielkiej rodziny dozorowej.

Żegnamy Cię Dyrektorze.

Spoczywaj, Przyjacielu, w pokoju.

 

Paweł Banaś

__________________________________________________________________________________

Kiedy wspominano Tadeusza w środowe popołudnie, po jego pogrzebie, często wracały słowa: świetny urzędnik, osoba, która pracowała dla państwa bez rozgłosu, uczciwie, skutecznie.

Tadeusz współtworzy wzór, którego dzisiaj tak bardzo nam potrzeba - pokazał swoim aktywnym życiem jak łączyć piękne ideały z konkretem administracji. Dwie jego cechy były szczególnie uderzające. Ciepło - natychmiast nawiązywał dobry kontakt, jakby obejmował swojego rozmówcę - lubił i umiał rozmawiać, utrzymywać kontakt, fatalnie się czuł w chłodnym dystansie. Po drugie, mądry zmysł techniczny - łatwość tworzenia śmiałych i zarazem realnych wizji, pomysłów na nowoczesne inwestycje osadzone w konkretnej społeczności i wspierające dobre życie. Wystarczy przypomnieć projekt utworzenia centrum informatycznego resortu finansów pod Radomiem - jeden z większych, które udało się Tadeuszowi uruchomić w MF.

 

Intern@uci z forów

__________________________________________________________________________________

Tadeusz był prawym, uczciwym Człowiekiem - z tych ludzi przez duże "Cz", myślę, że w sercach tych przyjaciół, znajomych którzy z nim współpracowali taki właśnie zostanie na zawsze. Tak wiele wycierpiał w czasie choroby, ale starał się być i trwać... Nie przesadzę jak powiem, że był prawdziwym, radomskim patriotą... oby to miasto pamiętało o Nim, tak, jak ON zawsze zabiegał o cokolwiek dobrego, co mógł i był w stanie dla niego zrobić. Żegnaj Tadeusz, już jesteś w tym lepszym świecie, do zobaczenia...

@@@

Wspaniały człowiek. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

@@@

Będzie brakowało Jego mądrości. Był prawdziwym radomskim patriotą, cudownym człowiekiem, Jego rady i postrzeganie świata pomagało wiele zrozumieć. Nie narzucał swojego zdania a Jego słowa zawsze zmuszały do refleksji nad tym co ważne i wartościowe w życiu każdego człowieka. Dziękuję za to.

@@@

Zostaniesz w mojej pamięci jako serdeczny, dobry i wrażliwy Człowiek. Spoczywaj w pokoju [i]

@@@

Wspaniały człowiek prawicy, życzliwy dla wszystkich, Radom wiele mu zawdzięcza. Korzystałam z wielu jego rad. Niech spoczywa w spokoju.

@@@

Człowiek przez duże C - taki zostanie w pamięci wielu z nas, którzy z Nim pracowali. "Pokój Mu wieczny w tej Boskiej krainie, gdzie zło nie sięga i łza nie płynie i tylko słychać Boga głos serdeczny... pokój Mu wieczny."

@@@

Szkoda, że tak mało się mówi o tym ile Radom zawdzięcza śp. Tadeuszowi Wydrze !

@@@

Moje królewskie miasto radości Radom zawdzięcza Tadeuszowi między innymi Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, siedzibę Urzędu Dozoru Technicznego, rozpoczęcie na poważnie prac przy Porcie Lotniczym Radom itp. Tadeusz śpij w spokoju - do zobaczenia gdzieś kiedyś.

@@@

Pan Tadeusz Wydra był radnym Radomia w I kadencji samorządu w latach 1990 r. - 1994 r. Wspaniała postać radomskiej prawicy, Rodowity Radomianin wielki patriota radomski, wielka postać radomskiej sceny politycznej, szkoda że odszedł tak wcześnie !

@@@

Naprawdę porządny człowiek. Większość Radomian nie wie, że Radom mu dużo zawdzięcza.

@@@

Wspaniały człowiek o wysokiej kulturze. Był oddany całkowicie ludziom serdeczny w kontaktach , odpowiedzialny przy podejmowaniu decyzji. Widział ludzkie codzienne problemy i starał się je rozwiązywać.

@@@

To był wspaniały człowiek, swoim życiem, swoją pracą, swoją nieskazitelną postawą zasłużył sobie na taki wspaniały pogrzeb. Nigdy nie byłem na tak pięknej, chociaż smutnej i wzruszającej uroczystości. Katedra była wypełniona, również w bocznych nawach, a trumny nie było widać spod wieńców. Cześć Jego pamięci ! Będzie Go Radomiowi brakować !